FAKTURY - Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.04.2004 

Przytaczamy pełną treść, oraz wstawiamy wyjaśnienia - cytujemy odpowiednie wyjątki z Ustawy VAT, dla ułatwienia wyjaśnień w pomocy kontekstowej programów Systemu XL.

Uwaga, w tej chwili - nawet w opisach "ekspertów" znajdują się zdania typu "prawdopodobnie będzie tak..."

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 87 ust. 11 pkt 3, art. 93 ust. 2, art. 106 ust. 8 pkt l, art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535) zarządza się, co następuje:

Rozdział l  

Przepisy ogólne

§1.

Rozporządzenie określa:
1) przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku podatnikom określonym w art. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą";
(dotyczy nowych środków transportu - może komuś będzie potrzebne ?) 
2) warunki i tryb zwrotu kwoty podatku naliczonego, który może być dokonywany w formie zaliczki przed dokonaniem sprzedaży opodatkowanej w przypadku nabycia towarów lub usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy; (dotyczy "inwestycji" od 500 tys zł wzwyż)
3) szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania;
4) listę towarów i usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt l lit. a i pkt 2 ustawy.
(my tutaj pomijamy - nasze opracowanie nie może być jedynym źródłem "wiedzy prawnej")


§2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) podatku - rozumie się przez to podatek od towarów i usług;
2) podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;
3) zarejestrowanym podatniku - rozumie się przez to podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 96, art. 97 lub art. 157 ustawy;
4) podmiotach - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemająceosobowości prawnej oraz osoby fizyczne;
5) numerze identyfikacji podatkowej - rozumie się przez to numer, o którym mowaw przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników;
6) sprzedawcy- rozumie się przez to podatnika, o którym mowa w art. 15 i art. 16 ustawy.

Rozdział 2 

Przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku niektórym podatnikom dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu

§3.

1. Podatnikowi, o którym mowa w art. 16 ustawy, w przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu, przysługuje zwrot
zapłaconego podatku naliczonego, do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 22 % kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższej jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub w dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka na terytorium kraju.
2. Zwrot kwoty podatku, o którym mowa w ust. l, następuje na wniosek podatnika zawarty w deklaracji podatkowej złożonej zgodnie z art. 99 ust. 11 ustawy.
3. Do deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 2, dołącza się:
    1) dokumenty potwierdzające wywóz nowego środka transportu z terytorium kraju i dostarczenie tego środka do nabywcy na terytorium innego, niż terytorium kraju, państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej;
    2) dokument, z którego wynika kwota podatku naliczonego, o którym mowa w ust. l.
4. Po rozpatrzeniu wniosku o zwrot kwoty podatku, dokumenty, o których mowa w ust. 3, podlegają ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.
5. Zwrot kwoty podatku, o którym mowa w ust. l, następuje na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3. Przepisy dotyczące przedłużenia terminu zwrotu kwoty podatku określone w ustawie stosuje się odpowiednio.
6. Po dokonaniu zwrotu kwoty podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty podatnikowi.

(Art. 16. = Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy. (CIEKAWE - no nie?!)
art 99 ust.11 =  Podatnicy, o których mowa w art. 16, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
art. 15 = początek:.
1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.)

Rozdział 3
Warunki i tryb zwrotu kwoty podatku naliczonego, który może być dokonywany w formie zaliczki przed dokonaniem sprzedaży opodatkowanej w przypadku nabycia towarów lub usług podlegających amortyzacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

§4.

Podmiotom, które przed dokonaniem sprzedaży opodatkowanej nabyły towary lub usługi, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, przysługuje prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, który może być dokonywany w formie zaliczki.

(art. 87 ust. 3 =  3. Różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, powiększonej o 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 41 ust. 1 ( chodzi o podstawową stawkę - 22%) podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.)

§5.

Zwrot kwoty podatku naliczonego przysługuje podmiotowi, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:
    1) został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i posiada numer identyfikacji podatkowej;
    2) nie podjął czynności opodatkowanych podatkiem, z wyjątkiem:
        a) importu towarów,
        b) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
    3) nabył towary lub usługi, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, których wartość bez podatku wynosi co najmniej 500.000 zł;
    4) nabycie towarów i usług, o których mowa w pkt 3, nastąpiło nie wcześniej niż w dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego;
    5) w całości dokonał zapłaty należności z tytułu nabycia towarów lub usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy , a w przypadku importu towarów zapłacił podatek należny od tego importu;
    6) posiada fakturę lub fakturę korygującą, z której wynika kwota podatku naliczonego, a w przypadku importu towarów - dokument celny;
    7) złożył oświadczenie, że:
        a) nabyte towary lub usługi, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, będą wykorzystywane przy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem,
        b) po rozpoczęciu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem podmiot nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. l ustawy,
        c) przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży opodatkowanej podmiot nie skorzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy,
        d) prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy,
        e) pierwsze czynności opodatkowane podatkiem będą dokonane nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia dokonania pierwszego nabycia
towarów lub usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy.


§6.


1. Zwrot kwoty podatku naliczonego następuje w formie zaliczki.
2. Wypłata zaliczki jest dokonywana na wniosek podmiotu, który nabył towary lub usługi, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy; do wniosku dołącza się:
    1) kopię dokumentu potwierdzającego opłacenie należności obejmującej kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów lub usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, a w przypadku importu towarów - kopię dokumentu potwierdzającego zapłacenie kwoty podatku należnego od tego importu;
    2) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 7.
    3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podatnik składa wraz z deklaracją podatkową.


§7.

Naczelnik urzędu skarbowego odmawia wypłaty zaliczki, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w § 5 lub przedstawione dokumenty będą wywoływały uzasadnione wątpliwości co do związku nabytych towarów lub usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, z działalnością opodatkowaną.

§8.

1. Zaliczka jest wypłacana w dwóch równych ratach.
2. Pierwsza rata zaliczki jest wypłacana w terminie 15 dni po upływie kwartału, w którym złożono wniosek określony w § 6 ust. 2, a druga rata - w terminie 30 dni, licząc od dnia wypłacenia pierwszej raty.
3. Zaliczka jest wypłacana na podany przez podatnika jego rachunek bankowy.

§9.

1. Podmiot jest obowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) nie spełni wszystkich warunków zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 pkt 7;
2) przed rozpoczęciem czynności opodatkowanych, z wyjątkiem importu towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:
    a) nabyte towary lub usługi, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, zostały wykorzystane do czynności lub były przedmiotem czynności, w stosunku do
których nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,
    b) rozpoczęto likwidację, ogłoszono upadłość lub zaprzestano działalności,
    c) dokonano zbycia przedsiębiorstwa.
2. W przypadkach określonych w ust. l podmiot jest obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego i zwrócić zaliczkę, wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania poszczególnych rat zaliczki, w terminie 15 dni od końca miesiąca, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające zwrot.
3. Do odsetek, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy dotyczące odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

§10.

Kwota podatku naliczonego, która nie może zostać wypłacona w formie rat zaliczki, podlega rozliczeniu według ogólnych zasad.

Rozdział 4

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać raz sposób i okres ich przechowywania

§11

1. Zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

2. Podatnicy, o których mowa w art. 16 ustawy, są również obowiązani wystawiać faktury oznaczone wyrazami  "FAKTURA VAT" przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

§12.

1. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej:

    1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

    2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

(uwaga - ust. 10 i 11 =  to sprawa wewnątrzwspólnotowych transakcji i NIPów europejskich - czyli z kodem kraju)

    3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;

    4) nazwę towaru lub usługi;

    5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

    6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

    7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

    8) stawki podatku;

    9) sumę wartości  sprzedaży netto  towarów  lub  wykonanych usług z podziałem na poszczególne   stawki   podatku   i   zwolnionych   od  podatku   oraz   niepodlegających opodatkowaniu;

    10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

   11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

(uwaga - nowość - pojęcie "niepodlegające" opodatkowaniu - w Systemie XL zaproponujemy skrót ""npd" - do czasu, gdy "mądrzejsi" nie wymyślą lepszego)

     12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

2. Faktury wystawiane przez małych podatników, o których mowa w art. 21 ust. l ustawy, zawierają dodatkowo:

    1) oznaczenie "FAKTURA VAT - MP";

    2) termin płatności należności określonej w fakturze.

3. Sprzedawca może  określić  w  fakturze  również  kwoty podatku  dotyczące  wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.

4. Wyszczególnienie w fakturze kwot podatku nie jest wymagane, jeżeli sprzedaż jest opodatkowana, a wartość sprzedaży wraz z podatkiem jest niższa od:

    1)   6,18 zł - w przypadku towarów i usług opodatkowanych stawką 3%;

    2)    6,42 zł - w przypadku towarów i usług opodatkowanych stawką 7%;

    3)    7,32 zł - w przypadku towarów i usług opodatkowanych stawką 22%.

(uwaga - to dowód, że do P. Ustawodawcy nie zrozumieli naszego opracowania VAT a Polska z 2002 roku - patrz www.tomasens.com.pl -FORUM - RÓŻNOŚCI)

5. Faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

(uwaga - to już było, ale w nowej deklaracji VAT-7(K) - jest osobna pozycja do rejestracji takich faktur - nie wpływa na rozliczenia VAT, to tylko informacja dla kogo - nie wiemy. Jedno jest pewne, nowa ustawa o VAT "zrobiła w konia" kilka lub kilkaset tysięcy obywateli, a nasze kochane "media" i inne jelity nic nie mówią o świętości praw nabytych) 

6. Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do l grosza.

(uwaga - nie wiemy w tej chwili, jak ten punkt zrealizujemy w pracy programu fakturowania i księgowania do KPiR oraz rejestrów VAT. Przecież w tych "tabelach" muszą być wpisane kwoty tylko w zł dla prawidłowych obliczeń programu! A tutaj jest mówione tylko o kwocie podatku!)  

7. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. l ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. l ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art.82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. l pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi,  określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

(uwaga - w programach Systemu XL - informacja tą program na fakturze automatycznie umieszcza w opisie pozycji, gdy w bazie towarów lub usług ta informacja jest wpisana)

8. Faktury dokumentujące świadczenie usług turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy oraz czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, zgodnie z art. 120 ustawy, zawierają dane określone w ust. l pkt 1-5 i 12, oraz wyrazy "VAT marża".

(uwaga do wyjaśnienia - o co chodzi ? Ust. l pkt 1-5 i 12, czy tylko te elementy ? Czyli nie potrzebne są punkty 6 - 11 (ceny netto, wartość netto, stawki podatku itd. Czy to znaczy, że faktura ma "być inna" ?
art. 119 = 1. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.
ust.5 = W przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, zwanych dalej „usługami własnymi”, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu określenia podstawy opodatkowania dla usługwłasnych stosuje się odpowiednio przepisy
art. 29. - w skrócie = obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.
art.120 = dotyczy: Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków)
 

9. W przypadku, o którym mowa w art. 119 ust. 7 i 8 ustawy, jeżeli nabywcą usługi turystyki jest podatnik, w wystawionej fakturze oprócz kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem wykazuje się odrębnie tę część kwoty należności, do której ma zastosowanie stawka 0%.

(art. 119 ust. 7 =  Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Wspólnoty.
art. 119 ust.8 = Jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Wspólnoty.)
 

10. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać numer podatnika dokonującego dostawy, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

(art. 97 ust 10 = Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2,(obowiązek rejestracji VAT UE) zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, (w skrócie, chodzi o transport i pojęcie "miejsca świadczenia usług) podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.)

11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się:
    1) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 - w zakresie numeru identyfikacji podatkowej podatnika dokonującego dostawy;

(§ 11 ust. 2 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, ma zastosowanie również do przemieszczenia towarów przez siły zbrojne Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego lub przez towarzyszący im personel cywilny z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, w przypadku gdy towary nie zostały przez nich nabyte zgodnie ze szczególnymi zasadami regulującymi opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej na krajowym rynku jednego z państw członkowskich dla sił zbrojnych Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, jeżeli import tych towarów nie mógłby korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9.)

    2) w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy - w zakresie numeru pod którym jest zidentyfikowany nabywca dla potrzeb podatku od wartości dodanej.

(art. 13 ust.2 = Przepis ust. 1 (czyli "specjalne przypadki "wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?) stosuje się, pod warunkiem że nabywca towarów jest:
1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwaczłonkowskiego innym niż terytorium kraju;
3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzylub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
4) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.)
 

12. W przypadku  gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej  dostawy  są nowe  środki transportu, faktura stwierdzająca dokonanie dostawy powinna dodatkowo zawierać moment (datę) dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
    1) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy;
    2) ilość godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku pojazdów wodnych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy;
    3)  ilość godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy.

(uwaga - faktura  w Systemie XL pozwala wpisać w opisie pozycji  255 znaków, czyli  jest miejsce na wpis tych danych)

13. W wewnątrzwspólnotowej  transakcji trójstronnej   (procedurze  uproszczonej)  faktura wystawiana przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. l pkt 4 lit. b i c ustawy, powinna zawierać dodatkowo dane określone w art. 136 ustawy.

(w art. 136 =  1. W przypadku gdy w procedurze uproszczonej drugim w kolejności podatnikiem, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, jest podatnik wymieniony w art. 15, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało u niego opodatkowane, jeżeli wystawił on ostatniemu w kolejności podatnikowi VAT fakturę zawierającą, oprócz danych wymienionych w art. 106, następujące informacje:
1) adnotację "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu" lub "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy Artykułu 28c (E) Szóstej dyrektywy";
2) stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;
3) numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 (chodzi o NIP UE), który jest stosowany przez niego wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;
4) numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy ostatnim w kolejności podmiotem jest osoba prawna, która nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, a która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim, w którym znajduje się towar w momencie zakończenia wysyłki lub transportu.)

14. Na żądanie nabywcy, podatnik podatku akcyzowego, który nie został zwolniony z obowiązku w tym podatku, jest obowiązany określić w  fakturze  kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości towarów wykazanych w tej fakturze.

15. Faktury wystawiane przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, świadczących usługi określone w art. 27 ust. 3 lub w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają adnotację, iż podatek rozlicza nabywca.

(uwaga - wyjaśnić - czy to "faktura vat" czy tylko "faktura"  - tylko dla usług transportu - jakie kolumny ?)

 

§13.

1. Nabywcy towarów i usług od podatnika, o którym mowa w § 11 ust. l, mogą wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone jako "FAKTURA VAT", w tym również faktury, o których mowa w § 17, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

(uwaga - § 17 = sprawa wystawiania faktur na zaliczki)

    1) nabywca towarów lub usług:
        a) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,
        b) ma zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi umowę odpowiadającą warunkom wymienionym w ust. 2, upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów - w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy;

    2) naczelnikom urzędów skarbowych właściwych dla obu stron umowy wymienionej w pkt l lit. b zostanie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia dostarczona pisemna informacja o zawarciu takiej umowy, zawierająca w szczególności:
        a) dane dotyczące dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi oraz nabywcy,
        b) datę zawarcia umowy,
        c) okres obowiązywania umowy.

2. Umowa, o której mowa w ust. l pkt l lit. b, powinna zawierać w szczególności:
    1) postanowienia, iż podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi:
        a) upoważnia nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek,
        b) nie będzie wystawiał faktur na rzecz nabywcy w okresie obowiązywania umowy,
        c) poinformuje nabywcę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego oraz o zbyciu przedsiębiorstwa;

    2) postanowienia, iż podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług:
        a) będzie wystawiał faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
        b) będzie przedstawiał drugiej  stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, z tym że termin przedstawienia do akceptacji    oryginału faktury ma tak być określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi; kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi,
        c) poinformuje drugą stronę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego oraz o zbyciu przedsiębiorstwa;

    3) określenie terminu jej obowiązywania, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż jeden rok.

3. Faktura wystawiana na zasadach określonych w ust. l i 2 powinna dodatkowo zawierać informację, kto był wystawcą faktury i że wystawił ją w imieniu i na rachunek podatnika wymienionego w fakturze, jak sprzedawca.

(uwaga - całość do wyjaśnienia - informacja z imieniem i nazwiskiem ?, czy potrzebne specjalne pola podpisów ? itd)  

4. Przepisy ust. l pkt l lit. b, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeżeli:
    1) nabywcą towarów jest podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
    2) dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest podatnik, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i    został zarejestrowany jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97 ustawy;
    3) dokonujący   wewnątrzwspólnotowej   dostawy   towarów   dostarczył   właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy pisemną informację, o której mowa w ust. l pkt 2.

§14.

1. Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych mogą nie zawierać danych dotyczących nabywcy, określonych w § 12 ust. l pkt 2.

(czyli -  nie  muszą  zawierać  NIP nabywcy,  kurcza, -  to dowód  jakie dupki piszą  w Polsce Ustawy, albo  dlaczego  Szekspir  (400  lat temu)  w Henryku IV napisał "na początek zabijmy wszystkich prawników".)

2. Faktury wystawiane:
    1) nabywcom eksportowanych towarów,
    2) uprawnionym przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym oraz członkom personelu  tych przedstawicielstw  i  urzędów,   a także  innym  osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
    3) nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w póz. 138 i póz. 153 załącznika nr 3 do ustawy - mogą nie zawierać danych określonych w § 12 ust. l pkt 2, dotyczących nabywcy.

(chodzi o NIP nabywcy - patrz komentarz wyżej)

3. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż.  

(uwaga - czyżby każdy musiał się upominać o wydruk z kasy fiskalnej przy braniu faktury w sklepie ???)

4. Przepis ust.3 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

5. Faktury wystawiane przez operatorów telekomunikacyjnych na rzecz ich abonentów z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych mogą zawierać w wyodrębnionej części dane, o których mowa w § 12, z uwzględnieniem przepisów § 16-21 i § 24-26, dotyczące usług świadczonych przez innych operatorów na rzecz tych abonentów, pod warunkiem że z zawartych umów między tymi operatorami wynika taki sposób ich dokumentowania.

§15.

1. W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:
    1) jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto;         2) kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru:

                        WB  x   SP

KP   =      -----------------------------       

                        100   +   SP 
gdzie:
KP -    oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatku, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się według zasad określonych w § 12 ust. 6,
WB -   oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatku, 
SP -    oznacza stawkę podatku;

3) sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku.

3. Przepis ust. l może być stosowany również w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto.  

(To inna faktura - może w Systemie XL zrobimy taką opcję ?)

§16.

1. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 17 i § 18.

2. W przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 12 ust. l pkt 3, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

§17.

1. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

3. Faktura stwierdzająca pobranie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, powinna zawierać co najmniej:
    1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
    2) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
    3) datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT lub FAKTURA VAT-MP, kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 2 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto;
    4) stawkę podatku;
    5) kwotę podatku, wyliczoną według wzoru:

                            ZB  x   SP

        KP   =     -------------------

                            100   +   SP 
    gdzie:

    KP - oznacza kwotę podatku,
    ZB - oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto, 
    SP - oznacza stawkę podatku;

    6) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy;

    7) datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. l i 2, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.  

4. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. l i 2, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 12 i § 14-16, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

5. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. l i 2, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 16.

6. Przepisy § 12 ust. 6 i 7 oraz § 14 stosuje się odpowiednio do faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

(uwaga - w Systemie XL -  "faktury cześciowe" muszą być  tak realizowane, aby "podsumowanie" było  logiczne - dla wpisu zdarzenia - transakcji do KPiR i rejestrów VAT. Czyli należy tak wpisać wymagane przez prawo dane, aby powyższy warunek był spełniony. Można  korzystać z  wpisu pozycji z  wartościami 0 , minusowymi, a także z wpisu informacji dodatkowych.
Z powyższego
§ 1, wynika wg nas, że "miśki" piszące te rozporządzenie nie wiedzą o co chodzi w podatku VAT, lub służy ono "niby" do "zabezpieczenia" przed "przekrętami"?. Szkoda gadać...).

§18.

1. W przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

(art. 19 ust. 10 = W przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

ust. 13 pkt1 = Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:
    1) upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu:
        a) dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,
        b) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 18,
        c) świadczenia usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy;
itd. ...)
 

2. Faktury, o których mowa w ust. l, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w póz. 138 i póz. 153 załącznika nr 3 do ustawy, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

§19.

1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

(w art. 29 ust. 4 = Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.)

2. Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:
    1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
    2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
        a) określone w § 12 ust. l pkt 1-3,

(§ 12 ust. l pkt 1-3 -  nazwy sprzedawcy, NIPy i daty sprzedaży i wystawienia)

        b) nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;
    3) kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
(uwaga -wyjaśnić - co to jest: rodzaj udzielonego rabatu)      

    4) kwotę zmniejszenia podatku należnego.
3.Przepisy ust. l i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:
    1) zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
(przytoczony wyżej)
    2) zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.
4. Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 14 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania  znajduje   się poza  terytorium  kraju.   Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. l ustawy.  

(art. 99 ust. 2  = Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.
art. 99 ust. 3 =  Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, oraz podatnicy, o których mowa w art. 43 ust. 3 (dotyczy zwolnień i rolników ryczałtowych), wykonujący wyłącznie czynności wymienione w tym przepisie, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa)
art. 21 ust. 1 = Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową". Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.)

5. Nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym tę fakturę otrzymali.

6. Przepisy § 12 ust. 5-7 i § 14 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących.

(§ 12 ust. 5-7 =  to sprawa nr rejestracyjnego pojazdu przy zakupie paliw,  że w złotych kwota podatku i informacja o przepisie (PKWiK) - gdy pozycja faktury ma inną stawkę VAT niż podstawową)
§ 14 = czyli -  nie  muszą  zawierać  NIP nabywcy,   gdy  nabywcą  osoba fizyczna)
 

7. Faktury korygujące powinny zawierać  wyraz KOREKTA  albo  wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA.

§20.

1. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

2. Faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:
    1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
    2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
        a) określone w § 12 ust. l pkt 1-3,

(§ 12 ust. l pkt 1-3 -  nazwy sprzedawcy, NIPy i daty sprzedaży i wystawienia)
        b) nazwę towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;
    3) kwotę podwyższenia ceny bez podatku;
    4) kwotę podwyższenia podatku należnego.

3. Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. l, zawiera dane określone w ust. 2 pkt l, pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

4. Nabywca otrzymujący fakturę korygującą:
    1) jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku   naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. l ustawy;
    2) jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

5. Przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której korekta dotyczy.

6. Przepisy § 12 ust. 5 - 7, § 14 i § 19 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących.  

(uwaga - komentarz - osobiście uważam, że misiek, który pisał np. pkt 4 powyższego paragrafu, to idiota, albo chciał obrazić naród polski)

§21.

1. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 12 ust. l pkt 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

(uwaga - jak widać - nota korygująca - to "odwrotność" - wystawia ją nabywca - sprzedawcy)  

2. Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią.

3. Nota korygująca powinna zawierać co najmniej:  
    1) numer kolejny i datę jej wystawienia;
    2) imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej;
    3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 12 ust. l pkt 1-3;

(§ 12 ust. l pkt 1-3 -  nazwy sprzedawcy, NIPy i daty sprzedaży i wystawienia - czyli DRUGI RAZ - ? - do wyjaśnienia)  
    4) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

4. Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej.

5. Noty korygujące powinny zawierać wyrazy NOTA KORYGUJĄCA.

6. Przepisy ust. 2-4 nie naruszaj ą przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących.

(UWAGA - chyba będą potrzebne pola podpisów na notach korygujących)

§22.

1. Jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż.

2. Fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań, o których mowa w ust. l, wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.

§23.

Za fakturę uznaje się również:

1) bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:
    a) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
    b) numer i datę wystawienia biletu,
    c) odległość taryfowanie mniejszą niż 50 km,
    d) kwotę należności wraz z podatkiem,
    e) kwotę podatku;

2) dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej, jeżeli zawierają następujące dane:
    a) nazwy i numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
    b) kwotę należności wraz z podatkiem,
    c) kwotę podatku;

3) dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane:
    a) określenie usługodawcy i usługobiorcy,
    b) numer kolejny i datę ich wystawienia,
    c) nazwę usługi,
    d) kwotę, której dotyczy dokument;

4) dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:
    a) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
    b) numer kolejny i datę wystawienia,
    c) nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,
    d) kwotę należności wraz z podatkiem,
    e) kwotę podatku;

5) rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, póz. 926, z późn. zm.2)), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 11, § 12, § 14-20, § 22-25 i § 27.  

(art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Rachunki
Art. 87. § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.
§ 2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.
§ 3. Podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
§ 4. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, uwzględniając w szczególności dane identyfikujące sprzedawcę i kupującego, wykonawcę i odbiorcę usług oraz oznaczenie wartości i rodzaju transakcji.
Art. 88. § 1. Podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do podatników obowiązanych do żądania rachunków.
Art. 89. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:
1) grupy podatników zwolnionych z obowiązku wystawiania rachunków, o których mowa w art. 87 § 1, w przypadkach, w których rodzaj i sposób prowadzenia działalności gospodarczej znacznie utrudnia wystawianie rachunków,
2) przypadki, w których, w zakresie niezbędnym do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych oraz korzystania z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, podatnicy są obowiązani do:
a) dokumentowania rachunkami nabycia towarów lub usług,
b) prowadzenia ewidencji rachunków dokumentujących nabycie towarów lub usług.
Art. 90. Podatnicy, na których, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 89 pkt 2 lit. a), nałożono obowiązek dokumentowania rachunkami nabycia towarów lub usług, składają żądanie wystawienia rachunku nie później niż w dniu zawarcia umowy. Przepis art. 87 § 3 stosuje się odpowiednio.)

§24.

1. Faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

2. Oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać wyraz ORYGINAŁ, a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz KOPIA.

§25.

1. Jeżeli   oryginał   faktury   lub   faktury  korygującej   ulegnie   zniszczeniu  albo   zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej.

2. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz DUPLIKAT oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

3. Przepisy ust. l i 2 stosuje się odpowiednio do not korygujących.

§26.

1. Podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. l, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.

§27.

1. Organy egzekucyjne, określone w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, póz. 968, z późn. zm.3)), oraz komornicy sądowi, o których mowa w art. 758 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, póz. 296, z późn. zm.4)), dokonujący na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie  sprzedaży tych towarów;  kopię faktury otrzymuje dłużnik.

2. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

3. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna spełniać warunki, o których mowa w § 12 i §  14 ust.  l, jak również zawierać nazwę i adresy organów egzekucyjnych, określonych w ust. 1; jako sprzedawcę wpisuje się w fakturze nazwę i adres dłużnika, przy czym  za podpisy  osób  uprawnionych  do  wystawienia faktury uważa  się podpisy kierowników organów egzekucyjnych (lub osób przez nich upoważnionych), o których mowa w ust. 1.

4. Kopię faktury, o której mowa w ust. 3, organ egzekucyjny przekazuje dłużnikowi, zachowując jedną kopię w swojej ewidencji.

5. Przepisy § 15-22, § 24 ust. 2, § 25 i § 26 stosuje się odpowiednio.

§28.

1. Przepisy §  12, §  16 - 20, § 22, § 23 i § 26 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku:      1) czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;
    2) dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

2. Faktury,  o których mowa w ust.   l   można wystawić w  l  egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku.  

(art. 106 ust. 7 =  W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.
w art. 7 ust. 2 =  wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
art. 8 ust. 2 = 2. Nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.)

  §29.

Przepisy § 12-28 stosuje się odpowiednio do przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 15 ustawy, jeżeli jest upoważniony do wystawiania faktur, z tym że faktury wystawione przez przedstawiciela podatkowego powinny zawierać dodatkowo dane dotyczące nazwy i adresu tego przedstawiciela oraz jego numer identyfikacji podatkowej.

§30.

1. Przepisy § 12 i § 14 - 26 oraz § 29 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

2. Faktury, o których mowa w ust. l, powinny zawierać dane określone w § 12, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

3. Faktury, o których mowa w ust. l, mogą nie zawierać danych określonych w § 12 ust. l pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju.

(do wyjaśnienia - zrobienia taka opcji faktury. Jaka nazwa, jakie kolumny ?)

Powrót do aktualności