USTAWA VAT 2014 – Działy i Rozdziały.

(Ogólny opis zmian w ustawie VAT 2014 przedstawia treść: Rok 2014, a System XL)

Dział I Przepisy ogólne
Art. 1 do 4.

Dział II Zakres opodatkowania

Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 5 do 6.
Rozdział 2 Dostawa towarów i świadczenie usług
Art. 7 do 8.
Rozdział 3 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa
dostawa towarów
Art. 9 do 13
Rozdział 4 Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności
przez osobę fizyczną
Art. 14.


Dział III
Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi

Rozdział 1
Podatnicy i płatnicy
Art. 15 do 18
Rozdział 2
Przedstawiciele podatkowi
Art. 18a do 18d.

Dział IV Obowiązek podatkowy

Rozdział 1 Zasady ogólne
Art. 19a
Rozdział 2 Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Art. 20.
Rozdział 3 Obowiązek podatkowy u małych podatników
Art. 21.

Dział V Miejsce świadczenia

Rozdział 1 Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
Art. 22 do 24.
Rozdział 2 Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Art. 25 do 26.
Rozdział 2a
Miejsce świadczenia przy imporcie towarów
Art. 26a.
Rozdział 3 Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
Art. 28a do 28o.

Dział VI Podstawa opodatkowania
Art. 29a do 32.

Dział VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
Art. 33 do 40.

Dział VIII Wysokość opodatkowania

Rozdział 1 Stawki
Art. 41 do 42
Rozdział 2 Zwolnienia
Art. 43 do 44.
Rozdział 3 Zwolnienia z tytułu importu towarów
Art. 45 do 82.
Rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Art. 83.
Rozdział 5 Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego
Art. 84 do 85.

Dział IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku
Art. 86 do 89.
Rozdział 1a Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
Art. 89a.
Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
Art. 90 do 95.

Dział X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku

Rozdział 1 Rejestracja
Art. 96 do 98.
Rozdział 2 Deklaracje
Art. 99.
Rozdział 3 Informacje podsumowujące
Art. 100 do 102.
Rozdział 4 Zapłata podatku
Art. 103 do 105.

Dział Xa Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach

Art. 105a do 105c.

Dział XI Dokumentacja

Rozdział 1 Faktury
Art. 106a do 108.
Rozdział 2 Ewidencje
Art. 109 do 110.
Rozdział 3 Kasy rejestrujące
Art. 111.
Rozdział 4 Terminy przechowywania dokumentów
Art. 112.

Dział XII Procedury szczególne

Rozdział 1 Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
Art. 113 do 114.
Rozdział 2 Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
Art. 115 do 118.
Rozdział 3 Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
Art. 119.
Rozdział 4 Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,
przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Art. 120.
Rozdział 5 Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
Art. 121 do 125.
Rozdział 6 System zwrotu podatku podróżnym
Art. 126 do 130.
Rozdział 7 Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących
na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu
Art. 131 do 134.
Rozdział 7a Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
Art. 134a do 134c.
Rozdział 8 Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona
Art. 135 do 138.

Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 139–145. (pominięte)
Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 146 do 176.

Załącznik nr 1 (uchylony)
Załącznik nr 2
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA
PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Załącznik nr 3
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Załącznik nr 4 (uchylony)
Załącznik nr 5 (uchylony)

Załącznik nr 6
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU
W WYSOKOŚCI 3%

Załącznik nr 7
WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE
OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY

Załącznik nr 8
WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY

Załącznik nr 9 (uchylony)

Załącznik nr 10
WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%

Załącznik nr 11
WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY

Załącznik nr 12
LISTA TOWARÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU OKREŚLONE W ART. 113 UST. 1 I 9 USTAWY

Załącznik nr 13
WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A UST. 1 USTAWY

 

Początek serwisu Powrót do informacji dodatkowych